• گواهینامه CERTUM Commercial SSL (DV)
 • 198000

  تومان

 • مدت اعتبار: 1 سال
 • شناسایی توسط مرورگرهای وب: ٪99.9
 • گواهینامه CERTUM Trusted SSL (OV)
 • 1122000

  تومان

 • مدت اعتبار: 1 سال
 • شناسایی توسط مرورگرهای وب: ٪99.9
 • گواهینامه CERTUM Premium SSL (EV)

 • 4356000

  تومان

 • مدت اعتبار: 1 سال
 • شناسایی توسط مرورگرهای وب: ٪99.9
 • گواهینامه Certum Standard Code Signing
 • 8844000

  تومان

 • مدت اعتبار: 3 سال
 • شناسایی توسط مرورگرهای وب: ٪99.9
 • گواهینامه Certum Email ID Individual
 • 462000

  تومان

 • مدت اعتبار: ۲ سال
 • شناسایی توسط مرورگرهای وب: ٪99.9